پل وادی رحمت - تهیه  و نصب درز انبساط

 

اطلاعات پروژه

محصولات: نئوپرن و درز انبساط
کارخانه: Mageba
مشاور: پی افکن سازه
کارفرما: شهرداری تبریز