پل قطور خوی  - تهیه و نصب میراگر ویسکوز بروی پل قطور خوی 

 

اطلاعات پروژه

محصولات: میراگر ویسکوز بر روی پل قطور خوی
کارخانه: Mageba
مشاور: پرمایون
کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران