برای درزهای انبساط مدولار FUSE-BOX

اصول

سیستم های FUSE-BOX ماگبا درز انبساط TENSA®MODULAR و سازه متصل به آن را از آسیب زلزله محافظت می کند. اگر در حین زلزله تغییر مکان هایی بیشتر از تغییر مکان های مجاز طراحی به درز انبساط معمولی اعمال گردد، آسیب های شدیدی به درز انبساط و پل مربوط وارد می گردد.جهت اجتناب از چنین آسیبی، میتوان از جعبه فیوز (FUSE-BOX) استفاده کرد. این جعبه به عنوان یک نقطه شکست از قبل تعیین شده رفتار کرده که باعث می گردد گسیختگی و شکست بصورت کنترل شده و طراحی شده رخ دهد. طراحی جعبه فیوز به گونه ای است که سبب می گردد درز انبساط پس از زلزله به راحتی به حالت اولیه برگردد. این امر امکان عبور وسایل نقلیه اضطراری را ممکن می سازد.

کاربرد

استفاده از جعبه فیوز ماگبا برای پل هایی که در نواحی لرزه خیز قرار دارند پیشنهاد می گردد و استفاده ازآن سبب بهینه شدن طراحی درز انبساط و در نتیجه استفاده از تعداد کمتری فاصله در درز می شود.