سطح کاهندگی آلودگی صوتی

اصول

درزهای انبساط TENSA-CRETE ماگبا، درزهای انبساط تک فاصله ای دارای جابجایی برابر با 80 و 100 میلیمتر برای مدل های  RE-LS و RE می باشد.مدل RE-LS دارای ویژگی "صفحات سینوسی" بوده که آلودگی صوتی ناشی از ترافیک عبوری را تا 80% کاهش می دهد. پروفیل های فولادی گوشه از درز انبساط TENSA-CRETE در بتن پلیمری تندگیر و آب بندی شده ماگبا یعنی ROBO-FLEX مهار شده است. از مزایای این سیستم نصب سریع و کم هزینه آن بوده که از مهار کامل درز در عمق سطح جاده و در نتیجه عدم نیاز به دسترسی به سازه زیرین نشأت می گیرد. به علت زمان بسار کوتاه عمل آوری بتن پلیمری، در فاصله چند ساعت از نصب درز امکان عبور ترافیک از روی آن وجود دارد. زهکشی این درز از طریق سیستم زهکشی عرشه پل انجام می گیرد.

کاربرد

درز انبساط TENSA-CRETE مناسب عرشه پل های دارای روسازی بتنی و آسفالتی بوده و می تواند در پل های نوساز و یا موجود نصب گردد. این سیستم ها به علت عمق سازه ای محدود و سرعت نصب بالا مناسب استفاده در پروژه های بهسازی جهت جایگزین کردن درزهای موجود می باشند.