درز انبساط انگشتی کشویی TENSA-FLEX RC

اصول

درزهای انبساط انگشتی کشویی TENSA-FLEX برای درز انبساط پل ها با جابجایی  حداکثری برابر 800میلیمتر قابل استفاده است. این درزها از صفحات زبانه ای فولادی و قطعات متقابل تشکیل شده اند که در مواد الاستومری با دوام جوش خورده است. در اثر انحراف کمی که در حین نصب به آنها اعمال می گردد، صفحات زبانه ای به سمت پایین پیش تنیده شده اند و در نتیجه تماس ثابتی با قطعات متقابل در سمت دیگر درز پل را حفظ می کند. این عمل باعث جلوگیری از بیرون زدن قطعات به روی سطح پل در اثر نشست و چرخش می شود. صفحات زبانه ای بوسیله بولتهای مهارت بصورت اتصال غیرگیردار به پل محکم می شوند که لنگر اعمالی بر سازه را کاهش می دهند. آنها می توانند به صورت مستقیم به یک سطح بتنی مخصوص پرچ شده و یا به یک زیرسازه فولادی جداگانه که به سازه اصلی با بتن متصل شده است میخ شوند. جهت گیری صفحات زبانه ای که در دو طرف درز قرار دارند، در سوی عبور ترافیک، باعث کاهش آلودگی صوتی و آسودگی راننده می گردد. کانال زهکشی این درز در زیر آن تعبیه شده که در سیستم زهکشی پل تخلیه می گردد.

کاربرد

درز انبساط انگشتی  TENSA-FLEX برای پلهای دارای ترافیک سنگین مناسب می باشد. ه خاطر اتصال پرچی خاص این سیستم ها، استفاده از آنها در مواردی که باید ضربه بر سازه اصلی حداقل گردد مناسب می باشد. این درز بر اساس سیستم مدولار طراحی شده است که تعویض صفحات زبانه ای منفرد را با سرعت بالا ممکن می سازد.