درزهای انبساط تک فاصله ای TENSA-CRETE RE & RE-LS

اصول

درزهای انبساط TENSA-CRETE ماگبا، درزهای انبساط تک فاصله ای دارای حداکثری برابر با 80 تا 100 میلیمتر برای مدل های RE و RE-LS می باشد. مدل RE-LS دارای ویژگی "صفحات سینوسی" بوده که جابجایی مازاد بر 80 میلیمتر را ممکن ساخته و همچنین آلودگی صوتی ناشی از ترافیک عبوری را تا 80% کاهش می دهد. پروفیل های فولادی گوشه از درز انبساط TENSA-CRETE در بتن پلیمری تندگیر و آب بندی شده ماگبا یعنی ROBO-FLRX مهار شده است. از مزایای این سیستم نصب سریع و کم هزینه آن بوده که از مهار کامل درز در عمق سطح جاده و در نتیجه عدم نیاز به دسترسی به سازه زیرین، نشأت می گیرد. به علت زمان بسیار کوتاه عمل آوری بتن پلیمری، در فاصله چند ساعت از نصب درز امکان عبور ترافیک از روی آن وجود دارد. زهکشی این درز از طریق سیستم زهکشی عرشه پل انجام می گیرد.

کاربرد

درز انبساط TENSA-GRIP مناسب عرشه پل های دارای  روسازی بتنی و آسفالتی بوده و می تواند در پل های نوساز و یا موجود نصب گردد. این سیستم ها به علت عمق سازه ای محدود و سرعت نصب بالا مناسب استفاده در پروژه های بهسازی جهت جایگزین کردن درزهای موجود می باشند.